Privacy &

voorwaarden

Privacybeleid Jongeren-organisatie Forum voor Democratie (JFVD)

 

Via de website www.jongerenfvd.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. JFVD acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. JFVD is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 september 2016.

 

 

Gebruik van persoonsgegevens


Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt met het doel deze te verwerken. De gegevens tot onze beschikking in onze administratie worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt. Ingevolge Art. 20 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) moet JFVD de persoonsgegevens van leden en donateurs tien jaar bewaren.


 

Contactformulier en nieuwsbrief


Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over JFVD. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


 

Registreren

 

Om lid te worden van JFVD moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat wij u op de hoogte kunnen houden en kunnen zorgen voor facturering en betaling van de verschuldigde contributie.

 

Om u te kunnen registreren via onze website, vragen wij u de volgende gegevens: naam, voornaam, titulatuur (niet verplicht), geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres, betaalgegevens/bankrekeningnummer. Wij publiceren uw gegevens niet.

 

 

Verstrekking aan derden

 

Wij zullen uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

 

Beveiliging

 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

 

Websites van derden, social media en statistieken


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website (www.forumvoordemocratie.nl) zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

 

 

Doeleinden

 

JFVD verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de volgende gerechtvaardigde doeleinden op basis van Art. 8(a) tot en met (f) van de Wbp : Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);

 

  • Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten;
  • Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
  • Het beheren van de ledenadministratie;
  • Het beheren van de financiële administratie;
  • Het beheren van een database voor scouting en talentmanagement;
  • (Geanonimiseerd) statistisch onderzoek.

 

 

Beveiliging & vertrouwelijkheid

 

JFVD legt in overeenstemming met artikel 13 Wbp passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Stuur een e-mail naar: [email protected]

 

 

Voorwaarden abonnement Dissident

 

De kosten van het abonnement, ter waarde van 17,50 euro, wordt eens per kalenderjaar geïncasseerd. Om uw gegevens te wijzigen of uw abonnement op te zeggen dient u mailen naar [email protected]